Young Balance

Young Balance

Algemene voorwaarden Young Balance

Artikel 1. Begrippen. Wat bedoelen we ermee?

Artikel 2. Onze gegevens. Lekker transparant

Artikel 3. Algemene bepalingen

Artikel 4. Het aanbod

Artikel 5. De Overeenkomst

Artikel 6. Herroepingsrecht

Artikel 7. Ontbinding en opzegtermijnen

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Overmacht

Artikel 10. Garantie en betaling

Artikel 11. Klachten

Artikel 12. Overdracht

Artikel 13. Intellectueel eigendom

Artikel 14. Beheer

Artikel 15. Geheimhouding

Artikel 16. Toepasselijk recht

Artikel 17 Survival

Artikel 18. Wijziging of aanvulling

 

 

Artikel 1. Begrippen. Wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Young Balance/(wij-vorm): gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij/(jij-vorm): De partij waarmee Young Balance een Overeenkomst heeft gesloten. Indien jij onder de 18 jaar bent, ben je verplicht om toestemming te hebben van je ouder(s) of voogd(en) voordat je met ons een overeenkomst sluit;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Young Balance en jou;
 4. Schriftelijk(e): per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post.
 5. Derde(n): natuurlijke- of rechtspersonen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;
 6. Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 7. Diensten: alle online, niet zijnde fysieke, diensten en trainingen die Young Balance op haar website aanbiedt. Hieronder kan onder meer maar niet uitsluitend worden gedacht aan  cursussen voor voorbereiding op het mbo, cursussen voor voorbereiding op het hbo en cursussen voor voorbereidingen op de universiteit.

Artikel 2. Onze gegevens. Lekker transparant

Naam: Young Balance

Adres: Dorpstraat 57

Postcode en vestigingsplaats: 6923 AD Groessen

KvK nummer: 84280069

 

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die worden verricht als gevolg van de tussen jou en Young Balance gesloten Overeenkomst.
 2. We zijn een online trainingsinstituut. Dat betekent dat aankopen online gedaan zullen worden.Voordat je afrekent staat er een boxje waar je een vinkje in moet zetten. Op dat moment ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Lees ze goed! We hebben ze zo op de website gezet dat je ze ook kan downloaden en opslaan.
 3. Wij bieden onder andere cursussen aan voor jongeren onder de 18 jaar. Voordat je afrekent staat er een boxje waar je een vinkje in moet zetten.Daarmee bevestig je dat je minimaal 18 jaar bent of toestemming hebt van je ouder(s) en/of voogd(en) om een Overeenkomst met Young Balance te sluiten.
 4. Bij het uitvoeren van de gesloten Overeenkomst mogen wij Derden inschakelen.
 5. Het kan voorkomen dat er tussen Young Balance en jou afspraken worden gemaakt die afwijken van de algemene voorwaarden. Deze afspraken zijn alleen geldig als dit Schriftelijk is overeengekomen.
 6. Wij zullen altijd ons uiterste best doen en ons inspannen om de Overeenkomst volledig na te komen. Helaas kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet altijd wordt bereikt. We sluiten dan ook een Overeenkomst die leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Soms kan het zo zijn dat een aanbod, zoals bij reclame artikelen, maar tot een bepaalde tijd geldig is. Of dat er bijvoorbeeld “op = op” bijstaat. Hoe graag we ook zouden willen: we kunnen na zo’n moment de Dienst niet meer voor die prijs leveren. We helpen je wel graag bij het vinden van een ander geschikte Dienst.
 2. Ken je de casus van Leen Bakker? Die beddenleverancier plaatste stapelbedden in hun webshop voor 30 euro. Een foutje. De prijs was eigenlijk 300 euro. We gaan er natuurlijk vanuit dat ons dit niet overkomt. Heb je toch een Dienst gekocht voor een overduidelijk te lage prijs door een fout van ons? Dan kunnen we die Dienst helaas niet voor die prijs leveren. Wel zoeken we graag samen naar een oplossing.

 

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Je wilt van onze dienst gebruik maken? Leuk! We sluiten dan een Overeenkomst. Deze Overeenkomst ontstaat wanneer jij een cursus afneemt op onze website en daarvoor alle gegevens invult. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.
 2. Het kan voorkomen dat een bepaling uit onze voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig blijkt te zijn. We zullen dan samen in overleg treden om tot een bepaling te komen die wel geldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de niet geldige bepaling. De andere bepalingen uit de Overeenkomsten blijven wel gelden.
 3. Wanneer wij rechtvaardige twijfels hebben of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling, hebben wij het recht geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Komt er uit onze Overeenkomst een aanvullende of vervolgopdracht? Dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing.
 5. Wij zullen altijd proberen de overeengekomen levertijd na te komen. Het kan alleen wel eens voorkomen dat er iets fout gaat of er door grote drukte bij enige vertraging zal ontstaan. Wanneer de afgesproken levertijd wordt overschreden bestaat er geen recht tot schadevergoeding. De termijnen zijn altijd een indicatie.
 6. Onze Diensten blijven voor jou 3 (drie) maanden beschikbaar op onze website vanaf het moment dat we de overeenkomst gesloten hebben, daarna vervalt jouw mogelijkheid tot het inzien van jouw behaalde resultaten en vervalt jouw mogelijkheid tot toegang tot de online cursusomgeving.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Als Consument heb jij een bedenktijd van 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. Dit heet het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met jouw instemming, is begonnen voor het eind van de bedenktijd. Dat betekent dus dat wanneer jij binnen 14 (veertien) dagen na aankoop van de cursus, de cursus gestart bent, jij geen beroep meer kan doen op het herroepingsrecht;
 2. Wanneer jij gebruik wil maken van het herroepingsrecht kan dit door binnen de bovenstaande termijn een mail te sturen naar: info@youngbalance.eu. Wij ontzeggen jou dan toegang tot de cursus en zullen het geld terugstorten op jouw rekening.

Artikel 7. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. We gaan het liefst een zo lang mogelijke Overeenkomst aan. Maar zodra we merken dat het niet langer kan, moeten we de Overeenkomst per direct opzeggen of zonder ingebrekestelling te ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer betalingen ophouden. Of wanneer er sprake is van een faillissement of surseance van betaling.
 2. Jij kan de Overeenkomst natuurlijk ook opzeggen. Dit kun je op ieder moment doen. We houden je uiteraard liever als klant. Ben je ergens niet tevreden over? Laat het ons vooral weten! Wil je toch opzeggen? Dan geldt er een opzegtermijn van één maand. Wanneer we al langer dan één jaar een Overeenkomst hebben geldt er een opzegtermijn van twee maanden.
 3. Wil je de overeenkomst opzeggen? Dit kan, naast de mogelijk zoals genoemd in artikel 6, ook zolang je minder dan 40%  van de cursus hebt voltooid.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Kwaliteit staat bij ons samen met klanttevredenheid hoog in het vaandel. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt nadat je van onze diensten gebruik hebt gemaakt. Dus dat er schade ontstaat. Als dat het geval is vergoeden wij maximaal de aankoopprijs.
 2. Is er sprake van een Overeenkomst die meerdere maanden duurt? Dan vergoeden wij enkel een bedrag ter hoogte van de door jou gedane betalingen over de afgelopen 6 (zes) maanden.
 3. Het is voor ons wel cruciaal dat je de schade op tijd Schriftelijk bij ons meldt. Wanneer je na één jaar na aankoop pas je schade meldt, kunnen we de schade helaas niet meer vergoeden.
 4. Soms gebruiken we hulppersonen. Bijvoorbeeld om de bestelling bij jouw huis te krijgen. Wanneer een hulppersoon schade veroorzaakt, zijn wij daar niet voor aansprakelijk.
 5. Heb jij aan ons gegevens of informatie gegeven en ontstaat er schade doordat hierin fouten stonden? Dan zijn wij niet aansprakelijk. Het risico voor het leveren van gegevens en informatie ligt altijd bij jou zelf.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Het kan zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn. Maar ook bijvoorbeeld, files, problemen op en met de server, problemen met de hosting van de website, (stroom)storingen, grote kabelbreuken, computervirussen, hacks, aanvallen op het netwerk (waaronder maar niet beperkt tot: DoS- of DDoS-aanvallen), extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege. Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de beloftes waar te maken. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen.
 2. Wanneer zo’n situatie zich voordoet gaan we ons uiterste best doen om alsnog zo snel mogelijk te leveren. Is er na 30 dagen nog steeds sprake van overmacht? Dan mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden. Het is in dat geval niet mogelijk om eventuele schade vergoed te krijgen. Wij hebben wel het recht de al gemaakte kosten, uren en investeringen betaald te krijgen.

 

Artikel 10. Garantie en betaling

 1. Vaak zul je direct afrekenen. Als dat niet het geval is, geldt er een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
 2. Wanneer je niet op tijd betaalt, zullen we je dat altijd eerst netjes laten weten. Dan krijg je van ons nog eens zeven dagen om het bedrag te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? Helaas zullen wij dan een incassobureau moeten inschakelen. We hopen dat het nooit zo ver komt. Lukt het niet om te betalen? Bel ons dan even op, dan kijken we samen of er een betalingsregeling mogelijk is.
 3. Hebben wij een korting of actie lopen? Maak hier vooral gebruik van! Het is alleen niet zo dat je op een later moment, na afloop van de actie of korting, nog een beroep kan doen op deze eerdere aanbieding.
 4. Staat er een fout in de door ons vermelde betaalgegevens? Dan heb jij de plicht dit aan ons te melden.

Artikel 11. Klachten

 1. Mocht er iets niet kloppen aan de uitvoering van de Overeenkomst en is er dus een gebrek? Dan moet je dit binnen twee maanden aan ons laten weten nadat je het gebrek hebt ontdekt. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je dit ons een stuk sneller laten weten, namelijk binnen 48 uur.
 2. De bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen. Dit betekent  dat wij niets voor je kunnen doen als je een gebrek niet binnen die termijn bij ons meldt.
 3. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van het gebrek gaan we meteen voor jou aan de slag. Je zal ons in ieder geval vier weken de tijd geven om met een oplossing voor jouw klacht te komen.
 4. Heb je de Overeenkomst gesloten in de uitvoering van je bedrijf of beroep? Dan zorgt een klacht er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort.
 5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor Consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet ergens anders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te melden via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 12. Overdracht

 1. Uit een Overeenkomst volgen altijd voor alle partijen rechten en plichten. De rechten en plichten uit onze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen, tenzij we hierover samen Schriftelijk een akkoord bereiken. Deze bepaling geldt als zogeheten goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in art. 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Wanneer er een intellectueel eigendomsrecht door ons wordt verkregen bij het uitvoeren van de Overeenkomst komt deze altijd bij ons te liggen. Jij krijgt alleen het niet-exclusieve gebruiksrecht die bij deze voorwaarden of wet worden toegekend.
 2. De door ons aan jou verstrekte stukken zijn enkel bedoeld om door jou te worden gebruikt. Het is niet toegestaan de verkregen informatie en stukken te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Het is dus niet toegestaan om foto’s, kopieën en aantekeningen van de cursus te delen met anderen.
 3. Jij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van Derden over intellectuele eigendomsrechten.
 4. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van driemaal het bedrag van onze Overeenkomst. Daarnaast hebben wij nog wel altijd het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 14. Beheer

 1. Wij hebben te allen tijde het recht om zowel onze technische als niet-technische faciliteiten te wijzigen. Je kan dan geen aanspraak maken op compensatie, vergoeding van schade of een ontbinding van de Overeenkomst om die reden.
 2. Om de technische diensten naar behoren te laten werken is onderhoud natuurlijk van groot belang. Wij beoordelen of er onderhoud nodig is, sprake is van een storing en/of vertraging. Wanneer hiervan sprake is kunnen wij de dienst tijdelijk stilleggen om de problemen te verhelpen.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de gegeven gebruiks- en toegangsrechten. Je zult je gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker, zoals bij een vergelijkbare dienst mag worden verwacht.
 4. Jij mag je eigen gebruikersnaam en het daarbij behorende wachtwoord niet delen met anderen. Die anderen worden derden genoemd.
 5. Houd jij je niet aan de afspraken van dit artikel? Dan mogen wij jouw account permanent blokkeren, zonder dat wij jou hiervoor een schadevergoeding of een andere vorm van compensatie hoeven te betalen.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Het kan voorkomen dat bepaalde zaken van de Overeenkomst tussen ons als Partijen geheim moet blijven. We zijn dan beide verplicht deze informatie geheim te houden. Dit is zo wanneer het overduidelijk is dat is geheim moet blijven of wanneer een van ons dit heeft medegedeeld.
 2. Mocht het voorkomen dat jij je toch niet aan deze geheimhouding hebt gehouden? Dan staat daar een direct opeisbare boete op van 250,- euro. Deze boete zorgt er trouwens niet voor dat wij niet ook nog schade op jou mogen verhalen als duidelijk is dat de boete veels te laag is voor de schade die wij lijden.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op onze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan, zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er niet uit? Dan is alleen de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van onze problemen.
 3. Ben jij een consument waarop een ander recht van toepassing is? Dan verlies je niet de dwingende wetsbepalingen van dat recht.
 4. Enkel de rechtbank Gelderland is bevoegd om over problemen tussen ons te oordelen.

 

Artikel 17 Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de Overeenkomst geldig te blijven, zullen na het eindigen van de Overeenkomst ook nog blijven gelden.

Artikel 18. Wijziging of aanvulling

 1. Wij hebben het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Mocht dat gebeuren? Geen zorgen, dan word jij daarvan tijdig op de hoogte gesteld.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen in ieder geval 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Ben jij een consument, en heeft de wijziging of aanvulling van de voorwaarden tot gevolg dat jij geen vergelijkbare Overeenkomst meer met ons kan sluiten dan je voor de wijziging of aanvulling zou doen? Dan heb jij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren en de Overeenkomst eventueel te ontbinden.